افزایش آبدهی رودخانه‌ العاصی حمص درپی بارش های اخیر

حمص – سانا

آبدهی رودخانه‌ العاصی حمص درپی بارش های اخیر منطقه و ذوب شدن برف افزایش یافته است.

مدیر اداره منابع آبی حمص تاکید کرد: آبدهی رودخانه العاصی به 7 مترمکعب در ثانیه رسیده است ، بارش های اخیر و ذوب شدن برف به افزایش حجم ذخایر آبی پشت سد دریاچه قطینه انجامید.