تعدادی از دانشجویان فلسطینی درپی تجاوز نیروهای اشغالگر دچار خفگی شدند

قدس اشغالی – سانا

تعدادی از دانشجویان فلسطینی درپی تجاوز نیروهای رژیم اشغالگر به مجمع مدارس در شهرک الخضر در غرب بیت لحم در کرانه باختری دچار خفگی شدند.

یکی از مدیران اداره آموزش و پرورش بیت سحم به خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد: نیروهای رژیم مجمع مدارس شهرک را محاصره و بمب های گاز آشک آور به سمت میدان مدرسه مرحله متوسطه /پسران/ شلیک کردند که درپی آن تعدادی از دانشجویان فلسطینی دچار خفگی شدند.