دیروز/عناصر دفاع ملی آتش را که در منطقه العماره شروع شد،خاموش کردند/ویدئو