الجعفری: بازگرداندن جولان اشغالی یک حق دائمی برای سوریه است، واین حق قابلیت مذاکره ویا با مرور زمان حق سوریه ضایع نمی شود- ویدئو

نیویورک-سانا

نماینده دایم سوریه در سازمان ملل متحد دکتر بشار الجعفری تاکید کرد که بازگرداندن جولان اشغالی یک حق دائمی برای سوریه وقابلیت مذاکره ویا مرور زمان حق سوریه در آن ضایع نخواهد شد.

دکتر الجعفری طی نشست شورای امنیت گفت: تجاوزات دشمن اسرائیلی علیه سوریه بدون حمایت نامحدودی از برخی اعضای دائم شورای امنیت از این رژیم غیر قانونی وشکست شورای امنیت در انجام وظیفه ای خود اتفاق نمی افتد.

الجعفری خاطر نشان کرد که ادامه ایالات متحده وانگلستان وفرانسه به بازی  نقش شاهدی دروغین وجلوگیری  شورای امنیت از انجام وظایف خود مانع اجرای سوریه حق خود برای دفاع از میهن وبازگرداندن جولان اشغالی سوریه نخواهد شد.

الجعفری تاکید کرد که تلاش های اشغالگر اسرائیلی برای تغییر وضعیت در جولان اشغالی سوریه به شکست منجر خواهد شد، وبه هیچ وجه حق قانونی وحاکمیت سوریه بر جولان فراموش نخواهد شد.

الجعفری تاکید کرد که ادامه اشغال و شهرک سازی های یهودی نشین  وترور مسئله فلسطین عامل اصلی بی ثباتی وعدم توسعه منطقه می باشد.

حسین

 

 

 

 

ت-طرف دوم متعهد به انجام تمام مذاکرات لازم با تمام مقامات مربوطه در جمهوری اسلامی ایران