بنادر لاذقیه و طرطوس بازگشایی شدند

لاذقیه-سانا

فعالیت بنادرلاذقیه،طرطوس وبانياس که یک شنبه گذشته  به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی تعطیل شده بود، امروز از سر گرفته شد.

مدیر بنادر سوریه در همین باره توضیح داد: بنادر لاذقیه، طرطوس و ارواد با بهبود شرایط جوی بازگشایی شدند.

شایان به ذکر است که یک پریروز به علت نامساعد بودن شرایط جوی، تمامی بنادر سوریه تعطیل شده بود.

راما