تعطیلی موقت بندر های طرطوس و لاذقیه به دنبال تغییرات جوی

لاذقیه –سانا

به دنبال تغییرات جوی بندرهای طرطوس و لاذقیه موقتا تعطیل شد.

مدیر اداره کل اداره بنادر وزارت حمل و نقل کشورمان  به خبرنگار سانا در همين باره توضیح داد: برای تضمین سلامت حرکت کشتی ها، بندر های طرطوس ولاذقیه موقتا تعطیل شد.