شرکت ملی ذخیره سازی و پخش فرآورده های نفتی: افزایش میزان تولید کپسول‌های گاز خانگی

دمشق – سانا

وزارت نفت سوریه از افزایش میزان تولید کپسول‌های گاز خانگی در سوریه خبر داد.

شرکت ملی ذخیره سازی و پخش فرآورده های نفتی (محروقات) اعلام کرد که به منظور جبران کمبود گاز در استان ھای سوریه تولید روزانه خود را افزایش داده است.

مصطفى حصوية مدیر کل شرکت ملی ذخیره سازی و پخش فرآورده های نفتی: تولید روزانه گاز در سوریه به 130 ھزار کپسول رسیده تا به این ترتیب نیاز همه استان های سوریه تامین شود.

وی افزود: شرکت برای رفع نیازهای شهروندان از هیچ گونه تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.