اداره باشگاه اتحاد، مربی و دستگاه اداری تیم فوتبال مردان را از کار برکنار کرد

حلب-سانا

پس از کسب نتايج ضعيف وهمچنین وضعیت هرج و مرج بین بازیکنان و عدم تعهد و نظم و انضباط، اداره باشگاه اتحاد تصميم گرفت سرمربی و دستگاه اداری تیم مردان خود را از کار برکنار کند.

اداره باشگاه، آقای جمال هدله را به عنوان مربی تیم به جای امین الاتی، و آقای انس صاری را به عنوان معاون مربی تیم به جای اسامه حداد تعیین کرد.

اداره باشگاه نیز کار سرپرست تیم را لغو کرد و عضو هیئت اداره آقای احمد رحمانی را تا همراه تیم در مرحله بعدی تعیین کرد.

رئیس باشگاه آقای علاء جوخه جی به سانا تصریح کرد که پس از کسب نتايج ضعيف وهمچنین وضعیت هرج و مرج بین بازیکنان و عدم تعهد و نظم و انضباط، این تصمیم ضروری بود و افزود که اداره باشگاه به تیم فوتبال اهمیت خواهد داد تا به سطح معروف خود بین تیم های قوی برگردد.