یورش به شهرک «سبسطیه» و شلیک گاز اشک آور به طرف فلسطینیان

قدس اشغالی-سانا

نیروهای رژیم صهیونیستی امروز به شهرک سبسطیه واقع در شمال نابلس در کرانه باختری یورش بردند و به طرف ده ها فلسطینی گاز اشک آور شلیک کردند  و فلسطینیان بر اثر استنشاق گاز سمی دچار خفگی شدند. 

«محمد عازم»، استاندار شهرک سبسطیه به خبرگزاری فلسطینی “وفا” از یورش به شهرک «سبسطیه» و شلیک گلوله ها و گاز اشک آور به طرف فلسطینیان در خیابان “مدارس”؛ توسط نیروهای رژیم صهیونیستی خبر داد.

استاندار افزود: فلسطینیان بر اثر استنشاق گاز سمی دچار خفگی شدند.

راما