بارش های اخير حجم آب سد الباسل در حسکه را به حدود /194/ متر مکعب رساند

حسکه –سانا

در نتیجه بارش های اخیر حجم آب ذخیره شده در پشت سد الباسل واقع در جنوب شهر حسکه به حدود 194 متر مکعب رسيده است.

مهندس عبد الرزاق العواک مدیر منابع آبی حسکه اعلام کرد: بارندگی های اخیر 194میلیون متر مکعب به حجم آب پشت سد الباسل اضافه کرد و میزان آب ذخیره شده این سد را به 275میلیون متر مکعب رسانده است.

 

ثناء