خاتم کاری .. از هنرهای ظریفه و صنایع دستی سوریه که سابقه و ریشه ای کهن دارد