دستگیری 18 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی-سانا

با مداد امروز، نیروهای اشغالگر اسرائیل /18/ فلسطینی را در مناطق مختلف از کرانه باختری بازداشت کردند.

امروز  شهرک نشینان صهیونیست  وتحت حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی مجددا به مسجد الاقصی یورش برده اند.

خبرگزاری وفا فلسطین گزارش داد: دهها از شهرک نشینان صهیونیستی از طرف باب المغاربه به حیاط مسجد الاقصی حمله ونیز اقدام به انجام اعمال تحریک آمیز کرده اند.

شایان به ذکر است که به طور روزانه شهرک نشینان به یورش هایشان به مسجد الاقصی وبا حمایت نیروهای اشغالگر صهیونیستی به هدف اعمال یک امر مبرم جهت یهودی سازی مسجد الاقصی وتحمیل قدرت رژیم اشغالگر  ادامه می دهند.