فروشندگان وسازندگان طلا شهردمشق: شروع صادر کردن طلای سوریه به کشورهای عربی

دمشق- سانا

رئیس اتحادیه سازندگان وفروشندگان  طلای دمشق” غسان جزماتی” تاکید کرد که تولید کنندگان طلا  در این هفته عملیات صادر کردن  طلای سوریه به برخی کشورهای عربی که با آن ها را  روابط  اقتصادی داریم،  شروع شد، بشرط اینکه سازنده طلا در مدت یک ماه از تاریخ صادر کردن طلا، موظف است به وارد کردن  مقدار طلای خام به داخل کشور معادل با طلای که صادر شده باشد، وپرداختن مبلغ 100 دلار امریکایی به بانک مرکزی سوریه بجای هر یک کیلو گرم  طلای خام وارد شده به کشور می باشد.

“جزماتی” به نشریه اقتصادی سانا گفت: اتحادیه برای مشارکت در نمایشگاه دبی که در ماه چهارم سال جاری برگزار می شود، عمل می کند، وبا مقامات مسوول نمایشگاه برای رزرو غرفه ونمایش طلای شرکت کنندگان هماهنگی می کند.

رئیس اتحادیه سازندگان طلا  اشاره کرد که  تعداد سازندگان طلا که به کار خود  برگشتن بر حسب آمار طی  سال 2014 /700/ سازنده رسید ، در حالیکه در سال 2012 /200 / سازنده  بود، واین نشان دهندۀ پایداری بازار و اعتماد سازنده  نسبت به سال های قبل است.