كشف اسلحه و مهمات به جا مانده از گروه های تروریستی در شهرك نصيب در ریف درعا

 

كشف اسلحه و مهمات به جا مانده از گروه های تروریستی در شهرك نصيب در ریف درعا