جریان برق 30 شهرک و روستا در استان قنیطره مجددا وصل شد

قنيطره – سانا

متخصصان تعمیر و نگهداری همچنان مشغول بازسازی شبکه های فشار متوسط و ضعیف و ایستگاه های تبدیل و توزیع برق در شهرک ها و روستاها آزاد شده از تروریسم در شمال و جنوب استان قنیطره هستند.

مدیر عامل شرکت برق قنیطره به خبرنگار سانا توضیح داد: 70 ترانسورماتور تبدیل برق با توان 200/100 کیلو ولت آمپر نصب و جریان برق 30 شهرک و روستا در استان قنیطره مجددا وصل شد.

غیاث