ژنرال ایوب نیروهای مسلح در کوه شاعر در ریف حمص بازدید می کند وبر اهمیت وظایف ملی مقدس توسط آنان در دفاع از میهن را تاکید می کند (ویدیو)

حمص- سانا

ژنرال علی عبدالله ایوب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، همراه با تعدادی از افسران فرماندهی به نیروهای فعال در کوه شاعر در ریف حمص شرقی بازدید کرد که طی این بازدید، شرح مفصل دربارۀ انجام وظایف وکارهای جنگی که توسط واحدهای ارتش و نیروهای مسلح در برابر گروه های تروریستی که در این منطقه انجام شد، از فرماندهان میدانی شنید.

                                                                                                                                     ki

ژنرال ایوب  قهرمانی وفداکاری مردان ارتش جمهوری عربی سوری وگروه های دفاع شعبی در نابود کردن گروه های تروریستی دشمن میهن ومردم در این منطقه را مورد ستایش قراد داد.

وی بر اهمیت وظایف ملی مقدس وضرورت احتیاط وهوشیاری توسط جنگندهای که از میهن دفاع من کنند، تآکید کرد