جلسه بحث واقعیت شهرک های صنعتی..حلقی:فراهم کردن فضای مناسب برای فرآیند توسعه

دمشق-سانا
رئیس دولت دکتر وائل حلقی مراقبت دولت برای دستیابی به مشارکت واقعی با بخش اقتصاد خصوصی، وبرنامه ریزی سیاست های اقتصادی و صنعتی که توانایی اقتصادی ملی  برای رسیدن به امنیت صنعتی تقویت می کند، تآکید کرد.

این سخنرانی در جلسۀ فوق العادهء برای بحث کردن واقعیت شهرک های صنعتی، و توسعۀ کار و رسیدگی به مشکلات و موانع آن بود.

وزارت «ادارۀ محلی» گزراش دربارهء واقعیت شهرک های صنعتی و خسارت های آن و تلاش حکومت در حوزۀ صنعتی در جنبه های زیست محیطی، تنظیمی، سرماگذاری، اجتماعی و اقتصادی را ارائه کرد.

حلقی توضیح داد که طرح ها و برنامه های دولت به دنبال غلبۀ بر موانع جلوی بخش صنعت می باشند، و فضای مناسب برای شروع روند توسعه در شهرک های صنعتی فراهم می کنند و صنعتگران به راه اندازی پروژه های جدید صنعتی در این شهرک ها را  و محلی سازی صنایع جدید و احیای مجدد صنایع باستانی و تقویت توسعه افقی در مناطق صنعتی تشویق می کنند.

دکتر حلقی به پشتیبانی عالی رئیس جمهوری بشار الأسد به بخش صنعت اشاره کرد، که این بخش را توسط بسیاری از قوانین حمایت می شود.