موسسه منابع آب با شرکت ایرانی درباره ایجاد ایستگاه های حفاظت از منابع آب آشامیدنی گفت و گو کرد

دمشق-سانا

وزیر منابع آب دکتر کمال الشیخه، آمادگی وزارت برای تقدیم همه امکانات لازم برای پیشرفت همکاری با شرکت های ایرانی برای ایجاد پروژه های مشترک تأکید کرد.

وزیر منابع آب در دیدار عباس عبد الجلیل مدیر اجرایی شرکت ایرانی صانیر، به ضرورت بررسی دقیق پیشنهادهای ارائه شده از قبل شرکت های ایرانی اشاره کرد.

از سوی دیگر عباس عبد الجلیل، آمادکی شرکت برای اجرای پروژه های مهمی در سوریه و همکاری با وزارت منابع آب سوریه تأکید کرد.

وی افزود که شرکت یک پیشنهاد فنی و بررسی شده برای اجرای پروژه ها در لاذقیه و طرطوس ارائه کرد و تأکید کرد که شرکت به اجرای برنامه فنی متعهد می کند.