کاشت یک هزار اصله درخت در جاده فرودگاه بین المللی دمشق

ريف دمشق – سانا

همزمان با روز ملی محیط زیست، یک هزار اصله درخت در جاده فرودگاه بین المللی دمشق کاشته شد.

این طرح توسط وزارت کشاورزی و اصلاح اراضی زراعی کشورمان با همکاری اداره محیط زیست با هدف رویج و اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست برگزار شد.