افتتاح واحد های تولید نان در دیر الزور

افتتاح واحد های تولید نان در دیر الزور