تصاویری از تلفات سیل درتعدادی از شهرک های ریف دمشق

تصاویری از تلفات سیل درتعدادی از شهرک های ریف دمشق

ث/غ/ م خ