343 ملیون لیر درآمد بندر طرطوس در ماه گذاشته

طرطوس – سانا

درآمد شرکت عام بندر طرطوس در ماه گذاشته به 343 ملیون و 189 هزار  لیر رسید،در حالیکه مجموع حرکت ناوبری در همین مدت به 381 تن از کالا رسیده بود.

مدیر شرکت دکتر” ندیم علی حایک” در بیانیه به خبرگزار سانا گفت: تعداد کشتی های وارد وخارج شده  طی ماه گذاشته به 92 کشتی و2730 کانتینر رسید.

وی اضافه کرد: درآمد شرکت عام بندر طرطوس طی 9 ماه در سال کنونی 3 ملیار و88 ملیون لیر رسید.