شروع اعمال تعمیر کارخانه سیمان شماره 3 در شهر حماه با هزینه 50 ملیون لیر سوری

حماه – سانا

شرکت  عام صنایع سیمان ومصالح ساختمانی درشهر” حماه تعمیر شامل کارخانه شماره 3 در شهرک”کفربهم” غرب “حماه” با هزینه 50 ملیون لیر شروع کرد.

مدیر عامل شرکت  مهندس” حمزه المحمد” در بیانیه به سانا گفت:کارهای تعمیری بعد ازتوقف کارخانه به علت عدم وجود سوخت “فیول” لازم برای بکار انداختن آن شروع شد،وی اضافه کرد که کارخانه شماره 3 بزرگترین کارخانه تولید سیمان در سوریه که روزانه 3هزار تن از (کلنکر: ماده اولیه سیمان) تولید می کند محسوب می شود.