حضور شرکت های عربی و خارجی در نمایشگاه بازسازی سوریه

حضور شرکت های عربی و خارجی در نمایشگاه بازسازی سوریه