پرلمان(مجلس الشعب) سوریه بحث بیانیه دولت درباره بروژه قانون بودجه کشور در سال 2015 ادامه می دهد.

دمشق – سانا

امروز مجلس الشعب بحث بیانیه مالی دولت درباره بروژه قانون  بودجه کشور در سال 2015 وبه قیمت 1554 ملیار لیر سوری، ادامه داد.

مداخلات اعضای پرلمان در جلسه ای امروز به ریاست “محمد جهاد اللحام” رئیس مجلس الشعب متمرکز بر ضرورت سازگاری هزینه های بودجه با شرایط سختی کشورمی باشد، از طریق پیگیری سیاسیت های مالی واقتصادی واجتماعی وصرفه جوئی در مخارج ومقابله با فساد ونپرداختن مالیات ومجازات کسانی که در غذای مردم وقمیت ارز دست کاری می کند وحمایت از فعالیات های اقتصادی تولید کننده وتامین خدمات ونیازهای اساسی مردم وحمایت از نیروهای مسلح شجاع سوریه در مقابله ای با تروریست وبرگرداندن امنیت وثبات به سرزمین سوریه وحمایت از خانواده های کریم شهیدان وزخمی ها وجبران خسارت آسیب دیدگان می باشد به طور که عوامل ایستادگی ملی تقویت وتحکیم بشود.

عده ای از اعضای پرلمان(مجلس الشعب) چند مداخله درباره بهبود عملکرد دولت برای بالا بردن سطح فعالیت موسسات وصرفه جوئی وجلوگیری از هدر رفتن وحفاظت از انبار ذخیره ای از ارز خارجی مطرح کردند .

در این جلسه وزیر امور مالی دکتر “اسماعلیل اسماعیل” ووزیر دولت در پرلمان”حسیب شماس” حضور داشتند.