کوه های ساحل سوری (القلیعات ) در روستای المران در ریف لاذقیه محبوبیت زیادی در میان گردشگران دارد

کوه های ساحل سوری (القلیعات )  در روستای المران در ریف لاذقیه محبوبیت زیادی در میان گردشگران دارد

ث/غ/م خ