اولین پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی فلای بغداد از فرودگاه النجف عراق به دمشق

اولین پرواز مستقیم شرکت هواپیمایی فلای بغداد از فرودگاه النجف عراق به دمشق

ث/غ/ م خ