پیشروی ارتش به سمت فرودگاه ابوظهور

پیشروی ارتش به سمت فرودگاه ابوظهور

ث/غ/ م خ