سخرانی ولید المعلم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

سخرانی ولید المعلم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد

غیاث/ثنا