اجرای دو پروژه جهت پایداری شبکه برق استان درعا

درعا-سانا 

 شرکت عمومی  برق استان درعا به  اجرای پروژه های برقی در محله های السحاری و الکاشف برای بهبود وضعیت برق با هزینه 26 میلیون لیر را آغاز کرد.

مدیر کل مؤسسه برق مهندس غسان الزمیل به خبرنگار سانا گفت : پروژه برق اول با هدف بهبود وضعیت برق رسانی به بیمارستان ملی درعا برای رفع مشکل قطع برق و حصول اطمینان نسبت به ادامه روند ارائه خدمات پزشکی به شهروندان به صورت مداوم با هزینه 325ر15میلیون لیره انجام می شود.

وی اشاره کرد: پروژه برق دوم شامل ایجاد پست برق 630 کیلو/ولت/امپر و وصل دو شبکه برق القصور و الکاشف به منظور تقویت پایداری شبکه برق است.

ثناء/غیاث/ م خ